Občanské sdružení rodičů

Občanské sdružení rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa

Na plenární schůzi dne 23.11.2000 bylo ustaveno Občanské sdružení rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa jako dobrovolná a nezávislá organizace spolupracující se školou a vyvíjející aktivity v souladu s rozvojem školy a celé občanské společnosti. Členem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, která by se chtěla podílet na uskutečňování výše uvedených cílů.

 

Členské příspěvky jsou zatím jediným pravidelným zdrojem příjmů OS a takto získané prostředky jsou využívány ve prospěch všech studentů školy v souladu se schváleným rozpočtem. Výše členských příspěvků pro rodiče se stanovuje  vždy na kalendářní rok a stanovuje ji listopadové valné shromáždění, přičemž horní hranice příspěvku nebo sponzorského daru není omezena.

Vybrané příspěvky jsou používány např. na:

·studentské výměnné pobyty na zahraničních partnerských školách

·dopravu na lyžařské a turistické kurzy

·odměny pro nejlepší studenty

·příspěvky na maturitní plesy

·spotřební materiál pro zájmové kroužky

·další aktivity dle potřeb – studentů školy

·školní kola soutěží, semináře k soutěžím

.příspěvky pro třídy

Nabízíme všem rodičům i ostatní veřejnosti možnost stát se členy sdružení a aktivně v něm pracovat ve prospěch a v zájmu svých dětí i Gymnázia Česká Lípa.

Za výbor OS Mgr. Helena Paszeková