Sekunda A – biologický projekt Let´s go out in the nature – certifikace

Sekunda A požádala o udělení certifikátu kvality, který by mohli získat na Národní konferenci eTwinningu v Plzni na konci dubna. Držíme jim palce.

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU- sekunda A a biologický kroužek

Název projektu : Let´s go out in the nature

Školy a země v partnerství : Gymnázium Česká Lípa, Česká republika

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawla II v Tyczynie, Polsko

Učitelé – koordinátoři

ČR : Mgr. Lenka Tulková (biologie), Mgr.Naděžda Kadlecová (anglický jazyk)

Polsko : Beata Rychlik (biologie) , Sylwia Skiba (anglický jazyk)

Věk studentů : 12 – 13 let

Počet zapojených studentů : 25 na české straně a 17 na straně polské

Počet zapojených učitelů na české straně : 2 (biologie, anglický jazyk)

Jazyky : anglický, český, polský

Plánovaná doba trvání projektu : jeden školní rok

Odkazy na web

Gymnázium Česká Lípa : www.gym-cl.cz/

další odkazy : http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=20533

http://sekunda-beautifulworld.blogspot.com/


VLASTNÍ PROJEKT

Stručný popis projektu

Hlavní myšlenkou je seznámení partnerské školy s okolní přírodou :

  s chráněnými oblastmi v okolí (NP, CHKO)

  s rostlinami a živočichy, jenž se na daném území vyskytují

  – s činností přírodovědného kroužku, která je směrována k ochraně životního prostředí

(sázení stromečků, výroba ptačích krmítek, úklidové akce v CHKO, lesní brigády, …)

Výstupy

  krátké prezentace k chráněným oblastem v okolí

  výukové prezentace – slovníčky s názvy stromů, ptáků, rostlin,….

  přírodovědné tajenky soutěž on line pro všechny děti účastněné v projektu organizovanou vyučujícími biologie obou zemí- certifikát pro úspěšné luštitele

Část materiálu bude dále využívána jako didaktický materiál pro výuku biologie v nižším stupni gymnázia. Vytvořené materiály budou nabídnuty i ostatním vyučujícím.

Využití ICT při realizaci projektu

Při realizaci projektu studenti navštěvovali učebnu ICT, často využívali i možnosti připojit se na internet z domova. I když výuku informatiky absolvují studenti až v příštím roce, zhostili se práce s internetem velmi dobře.

Při tvorbě projektu využíváme – email, powerpoint, blog, digitální fotoaparát, dataprojektor,…

Nejen pro studenty, ale i pro učitele je práce v projektu přínosem, neboť se seznamují s novými metodami a nástroji, které jeho realizace vyžaduje.

Přínos projektu

Projekt směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu.

Výuka biologie na nižším stupni gymnázia probíhá podle učebnic „ekologického přírodopisu". Studenti se seznamují s ekosystémy, které nás obklopují. Díky tomuto projektu se studenti s některými ekosystémy seznamují přímo v terénu, což umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se.

Začlenění do učebního plánu

Jedná se o projekt podporující environmentální vzdělávání na naší škole, který zároveň napomáhá splnění cílů ŠVP a RVP v předmětu biologie.

Projekt zároveň koresponduje i s průřezovými tématy, která prolínají předmětem biologie (ekosystémy ; lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí)

Po stránce anglického jazyka se projekt výborně začlenil do ŠVP, neboť učebnice Cambridge English Worldwide je v sekundě zaměřena z větší části na přírodovědu. Děti měly možnost seznamovat se s výukou z hodin biologie v anglické terminologii.

Evropské dimenze

Během celého projektu se děti na obou stranách seznamovaly nejen s přírodou obou zemí, ale i jazykem.Při tvorbě slovníčků si studenti vyzkoušeli namluvit jednotlivé názvy do tří jazyků.

Za pozitivní považuji to, že studenti vidí, že se i v jiných zemích zabývají ochranou přírody a i tam se najdou lidé ochotní přírodě pomoci. Některé z činností biologického kroužku na polské straně jsou i pro nás inspirací. Nezapomněli jsme ani na tradiční svátky v obou zemích, které jsme si popsali a společně oslavili. Děti se naučily vytvořit anglicky napsané přání pro své kamarády. Seznámili jsme se podrobně nejen s přírodou našich blízkých sousedů, ale též s polštinou, děti poznaly v praxi příbuznost slovanských jazyků.

Inovace a kreativita

Během projektu jsou studenti vedeni k samostatnému pozorování přírody, porovnávání získaných informací. Učí se pracovat s odbornou literaturou, ICT technikou, vyhledávat informace na internetu. Také se učí pracovat ve skupinách, komunikovat s jinými žáky. Získávají zkušenosti, jak nejlépe vytvořit prezentaci. Diskutují o chybách a při práci na počítačích si vzájemně pomáhají. Tak každý podle svých schopností může pracovat na společném projektu. Jsou zapojeni i slabší žáci.

Udržitelnost

Materiály, které jsme vytvořili během projektu, budou používány v hodinách biologie i v jiných třídách, neboť dosahují velmi dobré úrovně. S projektem jsme seznámili rodiče prostřednictím školních webových stránek a i blog, který obsahuje většinu těch nejlepších prací, je k dispozici veřejnosti prostřednictvím školních webových stránek. Takto mohou i jiní učitelé prezentace využívat.

Celková kvalita

Předpokládám, že by tento projekt mohl podpořit zájem studentů o přírodu.

V současné době pracujeme na dalším projektu, který by se měl týkat využití rostlin při výuce biologie. Studenti zmapují rostliny v okolí školy, zhotoví jejich fotodokumentaci a připraví krátké prezentace. Budou se podílet na výsadbě rostlin a tím na vytvoření „školní minibotanické zahrady". Za další pozitivní aspekt projektu považuji fakt, že se děti naučily vytvářet powerpointové prezentace ještě dříve, než začnou studovat výpočetní techniku. Mohou tuto svou nově získanou schopnost využít při referátech v jiných předmětem, což také již začaly dělat. Také byla samozřejmě posílena angličtina ve skupině a děti jsou po několika měsících schopné vytvářet jednoduché biologicko-zeměpisné projekty samy.