Poskytování informací

 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Škola:    Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

 

               IZO:  102 145 598

 

               tel.: 487 829 101

 

               fax: 487 829 152

 

Ředitel školy: Mgr. Stanislav May

 

        jmenován dekretem MŠMT č.j. 17383/94-60 ze dne 15. 6. 1994

 

        ve funkci potvrzen rozhodnutím MŠMT č.j. 17876/99-26 ze dne 25. 3. 1999

 

        pravomoci a působnost ředitele školy je dána paragrafem 164-166 zákona č. 561/2004 Sb.

 

Pracovník určený k poskytování informací: Helena Paszeková, zástupce ředitele

 

        tel.: 487 829 109,  e-mail: paszekova.helena@gym-cl.cz

 

        tato pracovnice je též pověřena přijímáním a vyřizováním stížností , podnětů a oznámení v souladu s § 175 zákona

 

č. 500/2004 (Správní řád).

 

Údaje o škole (povinném subjektu):

 

        údaje o založení: – zřizovatelem je Liberecký kraj, škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT č.j. 12992/96-60-04 ze dne  25. 7. 1996, resp. č.j. 35679/98-21 ze dne 29. 1. 1999

 

        vyučují se následující obory (dle JKOV): 79-41-K/401 Gymnázium – délka studia 4 roky

 

                                                                      79-41-K/801 Gymnázium – délka studia 8 let

 

                                                                      79-41-K/41   Gymnázium – délka 4 roky (ŠVP)

 

                                                                      79-41-K/81   Gymnázium – délka 8 let (ŠVP)

 

        právní forma: příspěvková organizace

 

        škola sdružuje: 1.  Gymnázium – kapacita 600 žáků

 

2. Školní jídelna – kapacita 600 žáků

 

        forma studia: denní

 

        organizační struktura:           

 

1. ředitel školy

 

2. zástupci ředitele školy s určenou pracovní náplní, za poskytování informací odpovídá p. Helena Paszeková,

 

    v  době  její nepřítomnosti zastupuje p. Radim Fojtů

 

3. učitelé jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů – (jmenný seznam viz výroční zpráva)

 

4. provozní zaměstnanci – úsek administrativní, správa a údržba budovy, školní jídelna (jmenný seznam viz

 

    výroční zpráva)

 

 Postup při podávání odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

 

dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  § 60 odst. 11 a § 183 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  je nejbližším nadřízeným orgánem Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství a mládeže, U Jezu 624/2a, Liberec 2, 461 80, k němuž lze podat odvolání. Toto odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy.

 

 Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

 

viz. § 14 – 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – k dispozici v kanceláři zástupce ředitele školy

 

 

 

 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

dle § 17 zákona č. 106/1999 stanovuje Gymnázium Česká Lípa tyto sazby:

 

 A) Sazby za materiály:

 

        1 strana formátu A4   2,- Kč

 

        1 strana formátu A3   4,- Kč

 

 B) Sazby za práci:

 

     Vyhledávání informace nebo její zpracování     60,- Kč za každou započatou hodinu.    

 

 

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy řídí

 

 

 

Všechny tyto předpisy jsou k dispozici v kanceláři ředitele školy nebo na www.msmt.cz/dokumenty/zakony

 

Jedná se o následující materiály:

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 49/2009 Sb.)
  • VYHLÁŠKA č. 672/2004 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích
  • VYHLÁŠKA č. 422/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 
  • VYHLÁŠKA č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách  a   č. 394/2008, kterou se mění předchozí vyhláška
  • VYHLÁŠKA č. 374/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři  o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
  • VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
  • VYHLÁŠKA č. 454/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005, o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

 

        k dispozici tištěná v kanceláři ředitele školy nebo na internetových stránkách Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

 

        viz výroční zpráva o činnosti školy

 

 ZÁVĚR:

 

Tento text a dokumenty, na které odkazuje, jsou k dispozici též na www stránkách:

 www.gym-cl.cz (tento text + výroční zpráva);

http://skolstvi.kraj-lbc.cz (ostatní dokumenty)