Zápis z Valné hromady Občanského sdružení rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa

Zápis z Valné hromady Občanského sdružení rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa

konané dne 22. 11. 2012

Přítomni:       dle prezenční listiny + ředitelka školy p. Řebíčková

                        

1 – stav účtu a pokladny

2 – volba dvou členů výboru OS

3 – bankovní konto

4 – zprávy pro rodiče

5 – zprávy ze školy

6 – termín další valné hromady

ad 1) stav účtu 62 452,- Kč, pokladna 1 265,- Kč, celkem 63 717,- Kč

 

VH bere na vědomí.

 

ad 2) Po odchodu pana Pánka a pana Michla ve výboru chybí dva členové z pěti. Valná hromada je usnášeníschopná a je proto možné volit. Navržena paní Bínová, která vykonává činnost účetní OS. kandidaturu přijímá.

Hlasování: 14 – 0 – 1

Paní Bínová se stává členkou výboru OS.

Navržena p. Holubová. Kandidaturu přijímá.

Hlasování: 14 – 0 – 1

Paní Holubová se stává členkou výboru OS.

Výbor má opět plný počet členů: předsedkyně Jitka Stowasserová, Iveta Bínová, Dominika Holubová, Aloisie Richterová, za školu Helena Paszeková.

 

ad 3) Diskuze k možné změně bankovního ústavu. V současnosti máme účet u Komerční banky. Protože platíme značné poplatky, padlo několik návrhů na jinou banku.

Jeden z návrhů: sepsat požadavek a nabídnout se bankám jako možný klient.

Usnesení: VH OS pověřuje předsedkyni jednáním s KB o změně produktu.

Schváleno optickou většinou.

 

ad 4) Členové VH seznámí členy sdružení s hospodařením, výroční zprávou, a to dnes na schůzkách rodičů. Pokusí se též o dovýběr členských příspěvků ve třídách, které zastupují.

Schváleno optickou většinou.

 

ad 5) Ředitelka p. Řebíčková o finančních problémech školy, počtu studentů v tomto školním roce – 484 (loni 537). Připomněla úspěch školy v červnových maturitách v matematice: 9. v republice, 1. v Libereckém kraji.

Vánoční koncert Gymnázia se koná  v pátek 21. prosince v bazilice.

3 – 4. 1. je ředitelské volno.

 

ad 6) Další valná hromada je stanovena na 11. dubna 2013 před konzultacemi, v 16:00 hod.