Pro žáky maturitního a předmaturitního ročníku:

Možnost poradenství pro středoškolačky, kam na vysokou školu (mentoring): Národní kontaktní centrum – gender a věda

Údaje o přijímacím řízení:

http://www.vysokeskoly.com/

Vyhledávání vysokých škol:

http://www.kampomaturite.cz/prijimacky-na-vs-2/

https://www.studuj.to/

 


Přijímací řízení na vysoké školy:

Každá vysoká škola, resp. každá její fakulta a obor, má jiné podmínky přijímacího řízení, které se navíc mohou lišit každý rok. Proto je třeba sledovat příslušné pokyny na internetových stránkách jednotlivých fakult vysokých škol. Dávejte pozor zejména:

a)      zdali jsou na příslušný obor potřebné národní srovnávací zkoušky, a pokud ano, pak která jejich část,

b)      zdali jsou součástí přijímacího řízení výsledky státních maturit

c)      termíny přijímacích zkoušek (někdy je nutné sladit s termínem ústní maturitní zkoušky, proto pokud vychází termín přijímacích zkoušek na maturitní týden, ihned nahlaste zástupci ředitele Mgr. R. Fojtů!)

Přihlášky na vysoké školy:

Jsou většinou ke stažení na stránkách vysokých školy, jinak je možno přihlášku zakoupit u výchovného poradce, a to 11,- za kus.

 

Materiály související s přijímacím řízením na vysoké školy (včetně nabídek na přípravu k přijímacím zkouškám apod.) jsou umístěny na nástěnce ve vestibulu (před šatnami tělocvičny) a ve studovně na polici.

 

Internetové stránky  státních vysokých škol

Karlova univerzita: www.cuni.cz

Masarykova univerzita: www.muni.cz, is.muni.cz/prihlaska

Univerzita Palackého v Olomouci: www.upol.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: www.jcu.cz

Západočeská univerzita v Plzni: www.zcu.cz

Univerzita Jana Evangelisty Turkyně v Ústí nad Labem: www.ujep.cz

Ostravská univerzita v Ostravě: www.osu.cz

Slezská univerzita v Opavě: www.slu.cz

Univerzita Hradec Králové: www.uhk.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno: www.vfu.cz

České vysoké učení technické v Praze: www.cvut.cz

Vysoké učení technické v Brně: www.vutbr.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: www.utb.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: www.vscht.cz

Univerzita Pardubice: www.uni-pardubice.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: www.vsb.cz

Technická univerzita v Liberci: www.tul.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze: www.vse.cz

Česká zemědělská univerzita: www.czu.cz

Mendelova univerzita v Brně: www.mendelu.cz

Akademie múzických umění v Praze: www.amu.cz

Akademie výtvarných umění v Praze: www.avu.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze: www.vsup.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně: www.jamu.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava: www.vspj.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích: www.vstecb.cz

Univerzita obrany v Brně: www.unob.cz

Policejní akademie České republiky v Praze: www.polac.cz