7. únor = 25 let (1994- 2019)

Sedmý únor je ve školním roce celkem běžné zimní datum, kdy se všem obvykle uleví po klasifikačním maratónu prvního pololetí, občas bývají jarní prázdniny, sem tam je někdo nemocný, a když začne řádit nějaká ta chřipková epidemie, bývá i docela „děravý“ rozvrh…

My na našem gymnáziu bychom ale měli vědět, že sedmý únor je nejen obyčejným dnem školního roku, ale také dnem výročním. To proto, že 7. 2. 1994 byla zahájena výuka v současné školní budově, tj. v Žitavské ulici čp. 2969 na sídlišti Špičák. Letos si tedy můžeme připomenout 25. výročí od počátku existence této naší „žluté ponorky“. A ačkoli nepořádáme žádné speciální akce, domnívám se, že je dobré – tak jako v životě obecně – se na chviličku zastavit, ohlédnout se za uplynulým obdobím a dát prostor vzpomínkám zejména na to zajímavé a dobré, co naši žáci, učitelé a ostatní nepedagogičtí zaměstnanci dokázali.

Poslední velké ohlédnutí a bilancování jsme udělali v roce 2014, tedy po 20 letech existence gymnázia na Špičáku. Při této příležitosti jsme vytvořili multimediální dokument s názvem Almanach 1994-2014, v němž byla v jednotlivých kapitolách popsána sama výstavba nové školní budovy, charakterizován velmi výrazný vývoj studia v rámci proměn celého českého školství, připomenuty akce a aktivity, přiloženy vzpomínky pamětníků, kaleidoskop zajímavých absolventů a řada přehledů a dalších statistik, to vše doplněné o bohatou fotodokumentaci a videozáznamy. Za těch dalších pět let, které od jeho vydání uplynuly, se událo nemálo zajímavého. Především úspěšně odmaturovalo dalších 360 žáků školy (do r. 2014 jich bylo něco přes tisíc).

 

Přijměte tedy naši nabídku připomenout si tuto naši historii (protože naprostá většina současných žáků a vlastně ani učitelů ji celou nezažila) –   můžete si v kanceláři školy almanach v podobě DVD zdarma  vyzvednout, totéž mohou využít i zájemci z řad veřejnosti.

A co z posledních pěti let by do tohoto almanachu mělo být přidáno? Vyberme to nejvýraznější:

2014 –    projekt „Digitalizace vzdělávání na Gymnáziu Česká Lípa“ – díky němu byla vybudována zcela nová učebna informatiky a výpočetní techniky pro 30 žáků

  • Začaly být udělovány výroční ceny školy – tzv. Žlutá ponorka

2015 –      zateplení školní budovy, nová fasáda, kompletní výměna oken (projekt Libereckého kraje)

  • od 1. 9. povoleno otevřít 2 třídy čtyřletého studia, částečné vyrovnání  sníženého počtu tříd v důsledku omezení osmiletého studia na jednu třídu
  • dokončen projekt Tech Up

2016 –      z uspořených provozních prostředků vybudována další učebna IVT, a to pro 20 žáků

  • zahájen projekt „Škola a učitelé 21. století“  v programu Erasmus plus – vzdělávací kurzy učitelů v zahraničí, v hodnotě více než 38 000 E
  • bývalí studenti uspořádali 1. absolventský ples

2017 –      vybudováno FITKO

  •  provedena rekonstrukce výměníku tepla v hodnotě 1, 1 mil. Kč
  •  zaveden nový informační systém „Edupage“

 

2018 –      pro studenty zřízena „tichá“ studovna

  • zahájen projekt „Vzdělávání učitelů Gymnázia Česká Lípa“  v hodnotě 583 000 Kč
  • dokončen projekt „Škola a učitelé 21. století“  v programu Erasmus plus a zahájena jeho další fáze, získaný grantový příspěvek 48 000 E

V daném období byla rovněž provedena kompletní výměna žákovského nábytku ve třídách, tedy byly pořízeny nové židle a lavice, dále byla započata postupná výměna nástropního osvětlení, do všech kmenových a odborných učeben v 2.-4. podlaží byly postupně pořízeny počítačové stanice s dataprojektory a promítacími plátny. Byly inovovány školní vzdělávací programy, zejména byl do výuky zaveden španělský jazyk a propracován systém volitelných a výběrových předmětů. Škola se též velmi úspěšně prezentuje v programu ministerstva školství Excelence, který je zaměřen na hodnocení výsledků žáků v krajských a vyšších kolech soutěží.  V rámci Libereckého kraje se škola od r. 2011 pohybuje pravidelně na 1.-4. místě.

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kdo se na dosavadním rozvoji naší školy  podíleli a podílejí a školu reprezentují – absolventům, žákům, učitelům a provozním zaměstnancům bývalým i současným, dále Sdružení rodičů a přátel školy, ale i zřizovateli za vstřícný přístup a efektivní spolupráci.

Pojďme tedy dále a pečujme o naše českolipské gymnázium, zaslouží si to.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy