Na zkušené v zemi maltézských rytířů

Jak moc je odlišné školství na Maltě v porovnání s Českou republikou? Jakým způsobem učitelé přistupují k výuce žáků a studentů, kteří netvoří homogenní skupinu – ať už z důvodu věku, znalostí, národností či předchozích vzdělávacích zkušeností? Co z nabytých zkušeností by se dalo přenést do prostředí naší školy? To vše a mnohé další bylo cílem mé týdenní návštěvy školy Newark School of Malta, která proběhla v týdnu 7. – 12. 11. 2022 v rámci výzvy MŠMT s názvem Šablony III.

Soukromá škola Newark School of Malta je vzdělávací institucí, kterou navštěvují děti od věku 4 měsíců do 16 let, je tedy obdobou kombinace jeslí, školky, základní a střední školy. Nejpřekvapivější informace jsem se dozvěděla z rozhovorů s manažerkou školy paní Corrine Farruga hned na začátku pobytu – na její škole studuje tento školní rok 310 žáků 46 různých národností, přičemž většina žáků prošla za svého života různými traumaty, velké množství žáků se potýká s nedostatečnou znalostí angličtiny (ta je výukovým jazykem ve všech předmětech), hodně žáků trpí různými druhy učebních poruch, řada z nich také poruchami autistického spektra. Mělo-li být cílem výše zmíněné výzvy vyjet do zahraničí a zjistit, jaké mají zahraniční školy zkušenosti s výukou heterogenních skupin žáků, nemohla jsem zvolit lepší destinaci. Individuální přístup učitelů k tak rozdílným studentům je nezbytný a všichni učitelé jej musí zvládat, protože všechny žáky školy, ať už mají jakýkoli handicap, musí nejen připravit na maltskou obdobu maturit, ale také na GCSE zkoušky, jejichž složení je nutné pro ty, kteří chtějí studovat v zahraničí.

Hlavním cílem mého stínování bylo prozkoumat a sledovat výuku na střední škole. Kromě angličtiny, která je nejen výukovým jazykem, ale také jedním z povinných předmětů, mají všichni žáci povinnou i výuku maltštiny a dalších dvou cizích jazyků. Obecné předměty jsou podobné jako u nás, matematika a fyzika jsou povinné pro všechny, biologii a chemii si mohou žáci zvolit jako volitelné předměty, ti ostatní pak mají účetnictví a ekonomii. Z předmětů, které se u nás nevyučují, se mi velmi líbil předmět povinně vyučovaný na všech maltských školách se zkratkou PSCD (Personal, Social and Career Development), jehož hlavní náplní je nacvičování tzv. soft skills – tedy např. pozitivní komunikace, tolerance, respektování druhého, péče o mentální zdraví, bezpečnost na internetu, jak zvolit další studium atd. Kromě předmětu Social Sciences, který je obdobou naší občanské nauky a ZSV, je předmět PSCD důležitý pro vývoj žáků v tak multikulturní společnosti, jakou maltská populace určitě je.

Za svého pobytu jsem navštívila několik vyučovacích hodin – samozřejmě jazyky, matematiku, IVT, účetnictví, ekonomii a také hodinu maltšiny. Z porovnání vyučovacích metod, zejména v anglickém jazyce, vychází lépe výuka na naší škole – a to hlavně z toho důvodu, že u nás práce žáků v hodinách není založena pouze na frontální výuce, ale zejména na komunikaci – jak s učitelem, tak hlavně ve skupinách či ve dvojicích.

V dalším sledovaném parametru naše škola také vítězí – a to v celkové vybavenosti školy. Učitelé v Newark School of Malta nemají vlastní kabinety, nemají sborovnu, mají plastové krabice, ve kterých si přenášejí materiály ze třídy do třídy. Žáci nemají skříňky, nemají jídelnu, nemají tělocvičnu ani žádné odpočinkové prostory po škole. Učebny jsou vybaveny pouze dataprojektorem a malým plátnem, žádná další technika se nepoužívá. Laboratoře jsou velmi střídmě vybaveny, pouze učebna IVT je podobná té naší.

V jednom ohledu je na tom ale navštívená škola o něco lépe – a to v oblasti zapojení do mezinárodní spolupráce. Ředitelka tamní školy je nadšená do projektů mezinárodní spolupráce v rámci Erasmu+, a proto všichni učitelé se musí povinně do projektu zapojit také – ať už formou individuálních výjezdů, tak i výjezdů organizovaných pro žáky školy.

A jaký byl můj celkový dojem z návštěvy školy na Maltě? Výjezd na podobné stáže může mít v podstatě dva výsledky – buď se dozvíme, co ze zahraničních zkušeností stojí za to zavést či alespoň napodobit v našem prostředí, anebo si uvědomíme, že v porovnání s navštívenou zahraniční školou učíme v daleko lepších podmínkách a že je potřeba si toho vážit. Moje návštěva Malty byla velmi zajímavou zkušeností, díky ní si uvědomuji, jak se máme na naší škole dobře. Určitě bych podobnou zkušenost doporučila každému.

Jana Triguinho