Archiv rubriky: Charakteristika školy

Charakteristika školy

Název: Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, škola s právní subjektivitou IČO: 62237004

IZO: 102145598

Zřizovatel: Liberecký kraj

Studijní obory:  název oboru: Gymnázium

délka studia: čtyřleté (79-41-K/401), čtyřleté s ŠVP – od 1.9.2009 (79-41-K/41), osmileté (79-41-K/801), osmileté s ŠVP – od 1. 9. 2007 (79-41-K/81)

Učební plány: čj. 8413/2007–23 pro čtyřleté studium, čj. 8413/2007–23 pro osmileté s., obor 79-41-K/801

Zaměření: všeobecné

Budova a její kapacita: čtyřpodlažní stavba v provozu od 8. 2. 1994, 38 učeben – 20 kmenových tříd + odborné učebny

Součásti školy: knihovna, stravovna, venkovní sportovní areál

Škola je zařazena do sítě škol MŠMT: zřizovací listina čj. ZL – 4/10 – Š (ze dne 2. 1. 2010)

Spádový obvod školy: okres Česká Lípa

Počet žáků: 529 (k 1. 9. 2010)

Počet tříd: 20

Průměrný počet žáků na třídu: 28

Počet zaměstnanců: 59 pracovníků, z toho 43 učitelů, 16 provozních zaměstnanců

Materiálně technické zabezpečení: stav budovy velmi dobrý

Významným doplňkem výchovně vzdělávací činnosti školy a zároveň určitým nadstandardem jsou výměnné studijní pobyty v rámci partnerských vztahů se středními školami v zahraničí, a to v SRN a ve Francii.


Škola je zahrnuta do rozsáhlého vzdělávacího programu organizace SRN „Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Schulwesen“ ( Spolkové zastupitelství – Centrála pro školství v Kolíně nad Rýnem) a je jediným gymnáziem v Libereckém kraji, která získala  2008 statut tzv. Sprachdiplomschule. Zájemci z řad studentů mohou v posledním ročníku studia bezplatně vykonat jazykovou zkoušku, tzv. Sprachdiplom.

Deutsches Sprachdiplom je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka připravená stálou Konferencí ministrů školství spolkových zemí SRN. Je uznávaná na nejvyšší úrovni v evropském referenčním rámci. Získání DSD II – diplomu prokazuje výborné znalosti německého jazyka, literatury a reálií a rozvoj interkulturní kompetence.

Stupeň znalostí podle Rady Evropy : B2 – C1

Využití: Úspěšné složení této zkoušky osvobozuje zahraniční uchazeče o studium v Německu od vstupních zkoušek z oboru Němčina jako cizí jazyk na tamějších vysokých školách. Některé vysoké školy v ČR udělují za složení DSD zvláštní body při přijímacích zkouškách nebo osvobozují od některých povinností v rámci vnitřního vzdělávacího programu pro NJ.

Úspěšné složení zkoušky DSD II našim absolventům nejen otevírá cestu přímo ke studiu na VŠ a univerzitách v německy mluvících zemích, ale nabízí i možnost prosadit se na trhu práce ve firmách se zahraniční účastí.

Jako DSD škola máme také výhodu, že jsme finančně podporováni německou stranou .

S jejich podporou získává škola finanční prostředky na nákup učebnic, doplňkové četby, rozšiřování multimediální jazykové učebny, nabídky stáží pro učitele i žáky v rámci dalšího vzdělávání.