Archiv rubriky: Zápisy ze schůzek SRPŠ

Zápisy ze schůzek

Zápis ze schůze výboru Občanského sdružení rodičů a přátel

Gymnázia Česká Lípa

konané dne 17. 6. 2010

 

Přítomni:       3 z 5 členů výboru – dle prezenční listiny

Program :         1 – zápis z 15. 4. 2010

2 – stav účtu a pokladny

3 – žádosti o příspěvky

4 – usnesení, termín příští schůzky

Návrh usnesení:   

Výbor OS bere na vědomí:

1)    Zápis z 15. 4. 2010

Hlasování: 3 – 0 – 0

3)     Výbor OS schvaluje proplacení příspěvků:

S DOKLADY

1. p. Sochová – týden vědy na ČVUT – účastnický poplatek Picmausová    450,- Kč

2. p. Ježák – dtto – Baborák                                                                            300,- Kč

2. p. Kadlecová – Jaro Evropy – odměny                                                       256,- Kč

3. p. Pazourková, Malíková – exkurze                                                         2 300,- Kč

4. p. Mayová – exkurze                                                                                 4 000,- Kč

5. p. Mayová – cestovné na turnaj v odbíjené                                                  320,- Kč

6. p. Kadlecová – čtenářské odznaky                                                            1 000,- kč

7. p. Abrmanová – exkurze                                                                            1 150,- Kč

8. p. Landa – jízdné – Pohár rozhlasu                                                            1 363,- Kč

9. p. Mestek – rep. finále šachových družstev, doprava                                    800,- Kč

Celkem                                                                                                               11 939,- Kč

Hlasování: 3 – 0 – 0

BEZ DOKLADŮ

  1. p. Tulková – nár. kolo Zelená stezka-Zlatý List, úč. poplatek 

(13 žáků – 900 Kč platí každý – bude proplacena polovina tj. 450 Kč)  5 850,- Kč

  1. p. Paszeková – navýšení příspěvku pro třídy na odměny na konci šk. roku  3 400,- Kč

Celkem                                                                                                                     9 250,- Kč

Hlasování: 3 – 0 – 0

Všechna usnesení byla přijata.

Termín příští schůzky výboru OS byl stanoven na 23. 9. 2010 od 16,00 hodin.

Zapsal:  Bohdan Pánek