Archiv rubriky: Seznam předmětů

Seznam předmětů – pro nižší i vyšší gymnázium

Vyučovací předměty – názvy a zkratky

a) povinné předměty:

Český jazyk a literatura ČJ

Anglický jazyk AJ

Německý jazyk NJ

Francouzský jazyk Fj

Občanská výchova OV (prima – kvarta)

Základy společenských věd ZSV (kvinta až oktává, 1.-4. ročník)

Dějepis D

Zeměpis Z

Matematika M

Fyzika Fy

Chemie CH

Biologie Bi

Informatika a výpočetní technika IVT (prima-sexta, 1. a 2. roč.)

Estetická výchova – hudební HV (prima – sexta, 1. a 2.roč.)

Estetická výchova – výtvarná VV (prima – sexta, 1. a 2. roč.)

Tělesná výchova TV

b) volitelné předměty

3.ročník

Seminář a cvičení z matematiky ScM

Společenskovědní seminář SVS

Seminář a cvičení z chemie ScCH

Seminář z dějepisu SDě

Konverzace v anglickém jazyce KAJ

Seminář a cvičení z biologie ScBi

Konverzace v německém jazyce KNJ

Konverzace ve francouzském jazyce KFJ

Seminář ze zeměpisu SZe

4.ročník

Seminář a cvičení z matematiky SM

Společenskovědní seminář SVS

Seminář a cvičení z chemie SCH

Seminář z dějepisu SDě

Konverzace v anglickém jazyce KAJ

Seminář a cvičení z biologie SBi

Konverzace v německém jazyce KNJ

Konverzace ve francouzském jazyce KFJ

Informatika a výpočetní technika IVT

Seminář ze zeměpisu SZe

Seminář a cvičení z fyziky SFy

c) povinně volitelné předměty – 4.roč. (výběrové)

Volitelná matematika VM

Volitelná fyzika VFy

Moderní dějiny světa MDS

Ekonomická geografie EG

Volitelná biologie VBi

Volitelná chemie VCh

Společenské vědy SV