Osmileté studium – informace

Obecné informace, učební plán:

Tento studijní cyklus se dle školského zákona člení na nižší a vyšší stupeň. V prvním stupni (prima – kvarta) je plněna základní školní docházka a je koncipován tak, aby byla umožněna vzájemná propustnost s 2. stupněm základní školy.

Od září 2007 studují žáci nižšího stupně podle školního vzdělávacího programu. Učí se všeobecně vzdělávací předměty, pozornost je věnována ICT(předmět se vyučuje od primy) a cizím jazykům, přitom prioritním je jazyk anglický.  Od primy se žáci učí anglický jazyk, od sekundy dva cizí jazyky.

V druhé etapě studia (kvinta – oktáva) se učební plán takřka shoduje s plánem čtyřletého studia. V posledních dvou letech si žáci vybírají volitelné předměty, v maturitním ročníku dále i tzv. výběrové předměty – tímto způsobem je zajištěna profilace studentů s ohledem na jejich studijní zájmy. Doplňkem učebního plánu jsou též nepovinné předměty a zájmové kroužky (sportovní hry, přírodovědný, výpočetní technika…)

Učebnice: podle nařízení vlády z 1. 12. 1993 škola poskytuje bezplatně učebnice pouze žákům plnícím základní školní docházku, tj. do kvarty včetně, ve druhém stupni studijního cyklu jsou žáci povinni hradit si učebnice sami.

Čtyřleté studium – informace

Obecné informace, učební plán:

Studium ve čtyřletém cyklu zahajují žáci po úspěšném ukončení 9. ročníku základní školy. Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání a jeho hlavním posláním je příprava studentů pro vysokoškolské studium, případně pro studium na vyšších odborných školách. Vyučuje se podle ŠVP (školního vzdělávacího programu).

Žáci mají jednotné povinné vyučovací předměty dané učebním plánem, dále si podle svých zájmů v posledních dvou letech vybírají volitelné předměty (např. konverzace v cizích jazycích, semináře a cvičení k povinným předmětům, informatika a výpočetní technika…).

Počet hodin volitelných předmětů je ve 3. roč. 4 hod., ve 4. roč. 8 vyučovacích hodin (dva tříhodinové semináře + 2 hod. konverzace v cizím jazyce) + možnost výběru dvou předmětů z nabídky: Ma, Fy, Che, Bi, Dě, Ze, ZSV.

Obsahem těchto předmětů je rozšiřující a prohlubující učivo, jímž studenti dosahují určitého zaměření na obory, kterým se chtějí věnovat. Doplňkem učebního plánu jsou též nepovinné předměty a zájmové kroužky (sportovní hry, přírodovědný, výpočetní technika…) Učebnice: podle nařízení vlády z 1. 12. 1993 škola poskytuje bezplatně učebnice pouze žákům plnícím základní školní docházku, tj. žáci jsou povinni hradit si učebnice sami.

Základní informace

Základní informace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Ředitel školy:

Mgr. Michal Kosina (tel. 487 829 103, kosinam@gymcl.cz )

Statutární zástupce ředitele:

Mgr. Radim Fojtů (tel. 487 829 109, fojtur@gymcl.cz)

Zástupkyně ředitele školy:

Mgr. Květa Menclová (tel. 487 829 110. meclovak@gymcl.cz)

IČO:62237004

IZO: 102145598

Zřizovatel: Liberecký kraj

Bankovní spojení: 2621750217 / 0100

 

Telefon:  +420 487 829 101 (sekretariát), linka: 101-130 (viz kontakty)

GSM brána: 602 220 625, 775 869 439

Fax: +420 487 529 152

E-mail: gymcl@gymcl.cz (škola)

 

Vedoucí školní jídelny:

Michaela Šedinová (487 829 112 , sedinovam@gymcl.cz)

číslo účtu školní jídelny: 94-4662190227 / 0100

 

Poskytování informací podle zákona 106/1999

 

Studijní obory:

Gymnázium (zaměření všeobecné)

délka studia:

·       čtyřleté s ŠVP – od 1. 9. 2009 (79-41-K/41)

·       osmileté s ŠVP – od 1. 9. 2007 (79-41-K/81)

 

Charakteristika školy

·       Studium garantující úspěch u maturitních zkoušek.

·       Všeobecné vzdělání = nejvhodnější příprava na vysokoškolská studia.

·       Optimální náročnost studia, která podporuje osvojení dovednosti učit se a garantuje úspěchy v dalším studiu na prestižních vysokých školách.

·       Kvalitní jazyková příprava v několika jazycích (AJ, NJ, FJ, ŠJ).

·       Plně kvalifikovaný učitelský sbor.

·       Mimoškolní aktivity (adaptační kurzy, lyžařské kurzy, kurzy sportu a pobytu v přírodě, odborné exkurze, sportovní dny školy, soutěže a olympiády, zájmové kroužky, studentský den aj.).

·       Prázdninové expedice.

·       Účast v mezinárodních projektech (eTwinning, LanternaFuturi = česko-polsko-německé tvůrčí dílny).

·       Jazykové zájezdy a výměnné pobyty v rámci partnerských škol.

·       Zázemí pro studium i volný čas (knihovna a studovna, posilovna, tělocvična s umělou horolezeckou stěnou, venkovní sportovní areál, školní bufet, laboratoře, odborné učebny aj.).

Kde nás najdete:

Najdete nás na mapy.cz

 

 

Co nabízíme

  • stravování v budově školy
  • účast na mimoškolních aktivitách a kurzech (adaptační kurzy, lyžařské kurzy, sportovně-turistické kurzy, vodácké kurzy)
  • účast v zájmových kroužcích

 

Historie

Kontaktní adresa

název: GYMNÁZIUM, ČESKÁ LÍPA, Žitavská 2969,

příspěvková organizace

adresa: Česká Lípa, Žitavská 2969, 470 01

tel.: +420 487 829 101

gsm: +420 725 362 335

fax: +420 487 829 152


e-mail: gym-cl(zavináč)gym-cl.cz


info(zavináč)gym-cl.cz


web: www.gym-cl.cz

Charakteristika školy

Název:

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, škola s právní subjektivitou IČO: 62237004

IZO: 102145598

Zřizovatel: Liberecký kraj

Studijní obory: 

název oboru: Gymnázium

délka studia:

čtyřleté s ŠVP – od 1.9.2009 (79-41-K/41),

osmileté s ŠVP – od 1. 9. 2007 (79-41-K/81)

Zaměření: všeobecné

Budova a její kapacita: čtyřpodlažní stavba v provozu od 8. 2. 1994

Součásti školy: knihovna, stravovna, venkovní sportovní areál, bufet, tichá studovna, fitness místnost

Škola je zařazena do sítě škol MŠMT: zřizovací listina čj. ZL – 4/10 – Š (ze dne 2. 1. 2010)

Spádový obvod školy: okres Česká Lípa

Materiálně technické zabezpečení:

stav budovy velmi dobrý, wifi v celé budově, MS 365 pro všechny žáky a učitele