Základní informace

Základní informace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Ředitelka školy:

Mgr. Helena Paszeková (487 829 103, paszekovah@gym-cl.cz)

Zástupce ředitelky:

Mgr. Radim Fojtů (487 829 109, fojtur@gym-cl.cz)

 

IČO:62237004

IZO: 102145598

Zřizovatel: Liberecký kraj

Bankovní spojení: 2621750217 / 0100

 

Telefon:  +420 487 829 101 (sekretariát), linka: 101-130 (viz kontakty)

GSM brána: 602 220 625, 775 869 439

Fax: +420 487 529 152

E-mail: gym-cl@gym-cl.cz (škola)

 

Vedoucí školní jídelny:

Michaela Havlíčková (487 829 112 , havlickovam@gym-cl.cz)

číslo účtu školní jídelny: 94-4662190227 / 0100

 

Poskytování informací podle zákona 106/1999

 

Studijní obory:

Gymnázium (zaměření všeobecné)

délka studia:

·       čtyřleté s ŠVP – od 1. 9. 2009 (79-41-K/41)

·       osmileté s ŠVP – od 1. 9. 2007 (79-41-K/81)

 

Charakteristika školy

·       Studium garantující úspěch u maturitních zkoušek.

·       Všeobecné vzdělání = nejvhodnější příprava na vysokoškolská studia.

·       Optimální náročnost studia, která podporuje osvojení dovednosti učit se a garantuje úspěchy v dalším studiu na prestižních vysokých školách.

·       Kvalitní jazyková příprava v několika jazycích (AJ, NJ, FJ, ŠJ).

·       Plně kvalifikovaný učitelský sbor.

·       Mimoškolní aktivity (adaptační kurzy, lyžařské kurzy, kurzy sportu a pobytu v přírodě, odborné exkurze, sportovní dny školy, soutěže a olympiády, zájmové kroužky, studentský den aj.).

·       Prázdninové expedice.

·       Účast v mezinárodních projektech (eTwinning, LanternaFuturi = česko-polsko-německé tvůrčí dílny).

·       Jazykové zájezdy a výměnné pobyty v rámci partnerských škol.

·       Zázemí pro studium i volný čas (knihovna a studovna, posilovna, tělocvična s umělou horolezeckou stěnou, venkovní sportovní areál, školní bufet, laboratoře, odborné učebny aj.).

Kde nás najdete:

Najdete nás na mapy.cz

 

 

Co nabízíme

  • stravování v budově školy
  • účast na mimoškolních aktivitách a kurzech (adaptační kurzy, lyžařské kurzy, sportovně-turistické kurzy, vodácké kurzy)
  • účast v zájmových kroužcích

 

Historie

Kontaktní adresa

název: GYMNÁZIUM, ČESKÁ LÍPA, Žitavská 2969,

příspěvková organizace

adresa: Česká Lípa, Žitavská 2969, 470 01

tel.: +420 487 829 101

gsm: +420 725 362 335

fax: +420 487 829 152


e-mail: gym-cl(zavináč)gym-cl.cz


info(zavináč)gym-cl.cz


web: www.gym-cl.cz

Charakteristika školy

Název: Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, škola s právní subjektivitou IČO: 62237004

IZO: 102145598

Zřizovatel: Liberecký kraj

Studijní obory:  název oboru: Gymnázium

délka studia: čtyřleté (79-41-K/401), čtyřleté s ŠVP – od 1.9.2009 (79-41-K/41), osmileté (79-41-K/801), osmileté s ŠVP – od 1. 9. 2007 (79-41-K/81)

Učební plány: čj. 8413/2007–23 pro čtyřleté studium, čj. 8413/2007–23 pro osmileté s., obor 79-41-K/801

Zaměření: všeobecné

Budova a její kapacita: čtyřpodlažní stavba v provozu od 8. 2. 1994, 38 učeben – 20 kmenových tříd + odborné učebny

Součásti školy: knihovna, stravovna, venkovní sportovní areál

Škola je zařazena do sítě škol MŠMT: zřizovací listina čj. ZL – 4/10 – Š (ze dne 2. 1. 2010)

Spádový obvod školy: okres Česká Lípa

Počet žáků: 529 (k 1. 9. 2010)

Počet tříd: 20

Průměrný počet žáků na třídu: 28

Počet zaměstnanců: 59 pracovníků, z toho 43 učitelů, 16 provozních zaměstnanců

Materiálně technické zabezpečení: stav budovy velmi dobrý

Významným doplňkem výchovně vzdělávací činnosti školy a zároveň určitým nadstandardem jsou výměnné studijní pobyty v rámci partnerských vztahů se středními školami v zahraničí, a to v SRN a ve Francii.


Škola je zahrnuta do rozsáhlého vzdělávacího programu organizace SRN „Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Schulwesen“ ( Spolkové zastupitelství – Centrála pro školství v Kolíně nad Rýnem) a je jediným gymnáziem v Libereckém kraji, která získala  2008 statut tzv. Sprachdiplomschule. Zájemci z řad studentů mohou v posledním ročníku studia bezplatně vykonat jazykovou zkoušku, tzv. Sprachdiplom.

Deutsches Sprachdiplom je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka připravená stálou Konferencí ministrů školství spolkových zemí SRN. Je uznávaná na nejvyšší úrovni v evropském referenčním rámci. Získání DSD II – diplomu prokazuje výborné znalosti německého jazyka, literatury a reálií a rozvoj interkulturní kompetence.

Stupeň znalostí podle Rady Evropy : B2 – C1

Využití: Úspěšné složení této zkoušky osvobozuje zahraniční uchazeče o studium v Německu od vstupních zkoušek z oboru Němčina jako cizí jazyk na tamějších vysokých školách. Některé vysoké školy v ČR udělují za složení DSD zvláštní body při přijímacích zkouškách nebo osvobozují od některých povinností v rámci vnitřního vzdělávacího programu pro NJ.

Úspěšné složení zkoušky DSD II našim absolventům nejen otevírá cestu přímo ke studiu na VŠ a univerzitách v německy mluvících zemích, ale nabízí i možnost prosadit se na trhu práce ve firmách se zahraniční účastí.

Jako DSD škola máme také výhodu, že jsme finančně podporováni německou stranou .

S jejich podporou získává škola finanční prostředky na nákup učebnic, doplňkové četby, rozšiřování multimediální jazykové učebny, nabídky stáží pro učitele i žáky v rámci dalšího vzdělávání.

 

Historie Gymnázia Česká Lípa

Historie Gymnázia v České Lípě je dlouhá a bohatá. Sahá až k roku 1627, kdy bylo zřízeno latinské gymnázium při augustiniánském klášteře, pokračuje školou německou, jež byla na konci 19. století zestátněna, a dále vybudováním českého gymnázia, jehož existence byla ukončena po mnichovském diktátu a záboru českého pohraničí Německem na podzim 1938 a které bylo obnoveno v roce 1945. Poslední neméně zajímavou etapu dějin školy pak tvoří léta 1945 – 1994. Za celé toto dlouhé období prošlo naší školou mnoho učitelů a studentů.

Chronologický přehled historie Gymnázia v České Lípě

1627 čtyřletá latinská škola, zakládající listina vévody Albrechta z Valdštejna ze dne 12. března 1627, přípravy ke zřízení školy probíhaly od r. 1624, prvním prefektem byl Paulus Conopaeus
1713 dosud čtyřtřídní gymnázium rozšířeno na šestitřídní
1783 gymnázium zrušeno, přeměněno na hlavní školu, tereziánské školské reformy
1806 obnoveno jako pětitřídní augustiniánské gymnázium
1819 rozšířeno na 6 tříd podle nové školské reformy
1848 rozšířeno na 7 tříd (15. 10.)
1849 zřízena 8. třída (15. 10.), počet žáků 150
1854 čeština jako povinný předmět, dosud nepovinná
1869 čeština opět nepovinným předmětem
1881 gymnázium zestátněno (2. 12.)
1882 přestěhování do nové budovy (1. 9.), počet žáků přes 300
1920 zahájilo výuku nově založené české reformní reálné gymnázium první třídou se 34 žáky (1. 9.)
1928 gymnázium dosáhlo plného počtu 8 tříd
1938 končí vyučování na českém gymnáziu (23. 9.), až do roku 1945 působí v České Lípě pouze gymnázium německé
1945 v osvobozené České Lípě zahájena znovu výuka ve všech 8 třídách gymnázia v budově dnešního SOU na Palackém nám.
1948 vydán zákon o jednotné škole, gymnázium tvoří 3. stupeň po škole národní a střední
1953 zřízena jedenáctiletá střední škola se 22 třídami a 892 žáky
1960 jedenáctiletá střední škola rozšířena na dvanáctiletou
1961 dvanáctiletá střední škola rozdělena na ZDŠ a SVVŠ (9+3)
1971 trojtřídní SVVŠ přeměněna na čtyřtřídní gymnázium, gymnázium přestěhováno do budovy bývalé něm. reálky na dnešním nám. Osvobození
1990 vedle dosavadního čtyřletého gymnázia otevřena první třída víceletého gymnázia, tohoto roku byla 1. 9. otevřena pobočka gymnázia v Mimoni, od 1. 9. 1991 se tato pobočka osamostatnila
1994 gymnázium přestěhováno do nové budovy na sídlišti Špičák dnem 7. 2.