Osmileté studium – informace

Obecné informace, učební plán:

Tento studijní cyklus se dle školského zákona člení na nižší a vyšší stupeň. V prvním stupni (prima – kvarta) je plněna základní školní docházka a je koncipován tak, aby byla umožněna vzájemná propustnost s 2. stupněm základní školy.

Od září 2007 studují žáci nižšího stupně podle školního vzdělávacího programu. Učí se všeobecně vzdělávací předměty, pozornost je věnována ICT(předmět se vyučuje od primy) a cizím jazykům, přitom prioritním je jazyk anglický.  Od primy se žáci učí anglický jazyk, od sekundy dva cizí jazyky.

V druhé etapě studia (kvinta – oktáva) se učební plán takřka shoduje s plánem čtyřletého studia. V posledních dvou letech si žáci vybírají volitelné předměty, v maturitním ročníku dále i tzv. výběrové předměty – tímto způsobem je zajištěna profilace studentů s ohledem na jejich studijní zájmy. Doplňkem učebního plánu jsou též nepovinné předměty a zájmové kroužky (sportovní hry, přírodovědný, výpočetní technika…)

Učebnice: podle nařízení vlády z 1. 12. 1993 škola poskytuje bezplatně učebnice pouze žákům plnícím základní školní docházku, tj. do kvarty včetně, ve druhém stupni studijního cyklu jsou žáci povinni hradit si učebnice sami.