Čtyřleté studium – informace

Obecné informace, učební plán:

Studium ve čtyřletém cyklu zahajují žáci po úspěšném ukončení 9. ročníku základní školy. Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání a jeho hlavním posláním je příprava studentů pro vysokoškolské studium, případně pro studium na vyšších odborných školách. Vyučuje se podle ŠVP (školního vzdělávacího programu).

Žáci mají jednotné povinné vyučovací předměty dané učebním plánem, dále si podle svých zájmů v posledních dvou letech vybírají volitelné předměty (např. konverzace v cizích jazycích, semináře a cvičení k povinným předmětům, informatika a výpočetní technika…).

Počet hodin volitelných předmětů je ve 3. roč. 4 hod., ve 4. roč. 8 vyučovacích hodin (dva tříhodinové semináře + 2 hod. konverzace v cizím jazyce) + možnost výběru dvou předmětů z nabídky: Ma, Fy, Che, Bi, Dě, Ze, ZSV.

Obsahem těchto předmětů je rozšiřující a prohlubující učivo, jímž studenti dosahují určitého zaměření na obory, kterým se chtějí věnovat. Doplňkem učebního plánu jsou též nepovinné předměty a zájmové kroužky (sportovní hry, přírodovědný, výpočetní technika…) Učebnice: podle nařízení vlády z 1. 12. 1993 škola poskytuje bezplatně učebnice pouze žákům plnícím základní školní docházku, tj. žáci jsou povinni hradit si učebnice sami.