Projekt Škola a učitelé 21. století – fáze 2

 Naše gymnázium po úspěšné realizaci projektu v rámci Výzvy 2016 uspělo se svou další grantovou žádostí ve Výzvě 2018 programu Erasmus v klíčové akci KA1, která se zaměřuje na vzdělávání dospělých, tedy profesní rozvoj učitelů.

Náš projekt s názvem Škola a učitelé 21. století – fáze II bude probíhat od 30. 8. 2018 do 30. 6. 2020 a svými cíli navazuje na projekt předchozí – obohacovat  aktivity školy v oblasti mezinárodní spolupráce, podporovat a prohlubovat jazykové kompetence pedagogických pracovníků a jejich metodologickou přípravu získáním zkušeností v zahraničí a ve výsledku tak přispět  k modernizaci a zvýšení kvality výuky.

V tomto projektu je zapojeno celkem 15 pedagogů napříč vyučovacími předměty a zaměří se na získávání a osvojování nových vyučovacích metod a postupů, dále na práci s nadanými žáky a v neposlední řadě na další rozvoj mezinárodní spolupráce.

Hlavní aktivity v rámci projektu jsou následující:

·         Jazyková příprava učitelů

·         Jazykové a metodologické kurzy v zahraničí

·         Job-shadowing (tzv. stínování, získávání zkušeností na školách v zahraničí)

·         Sdílení a šíření výsledků projektu –průběžně, zejména organizace metodických setkání pro další pedagogy + vytvoření další „Příručky dobrých nápadů a příkladů ze zahraničí“.

·         Evaluační aktivity – hodnocení výsledků projektu

Finanční prostředky na tento projekt byly získány ve výběrovém řízení uskutečněném na základě postupů stanovených Evropskou komisí a přiděleny z Evropských sociálních fondů, přičemž partnerskou a řídící organizací je pro nás Dům zahraniční spolupráce.

Aktivity a čerpání finančních prostředků bude zabezpečovat realizační tým, jehož členkami jsou ředitelka školy Mgr. Helena Paszeková, koordinátorka projektu Mgr. Jana Triguinho a účetní školy Stanislava Cvrčková.