Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji

Základní informace o projektu

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji je zaměřen na metodickou a investiční podporu přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v Libereckém kraji. Hlavními cíli projektu je motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

Zahrnuje vytvoření metodické platformy pro přenos zkušeností a podporu spolupráce pedagogů středních a základních škol; vzdělávací aktivity podněcující zájem žáků základních a středních škol o přírodovědné a technické obory; v neposlední řadě modernizaci učeben pro výuku přírodovědných a technických vzdělávacích oblastí na podporu realizace kurikulární reformy a zvýšení kvality vzdělávání v těchto oblastech. 
Cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogové ZŠ a SŠ Libereckého kraje. Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje a středních škol za současného zapojení základních škol.
  • Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji
  • Zkrácený název projektu: TechUp
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0013
  • Doba realizace projektu: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015
  • Celkové způsobilé výdaje: 58 224 235,63 Kč
  • Příjemce dotace: Liberecký kraj
  • Partneři: střední školy zřizované Libereckým krajem

Zapojení GČL do projektu

1. Metodická centra biologie a geografie

Metodická centra budou vytvořena na úrovni okresů tak, aby byly jejich služby dostupné potenciálně zapojeným pedagogům. Náplní metodického centra bude zajišťovat realizaci periodických (zpravidla čtyřikrát v průběhu školního roku) setkání pedagogů, zabezpečovat přenos invormací o aktivitách v jednotlivých oborech, sdílení vzdělávacího obsahu. Součástí metodických setkání bude i předávání znalostí a zkušeností externími odborníky na metody a formy vzdělávání a externími odborníky ze strany zaměstnavatelů pro efektivní transfer technologií. Metodické centrum bude působit průběžně vůči všem pedagogům daného oboru prostřednictvím sítě internet. Cílem aktivity je stimulovat spolupráci pedagogů, přičemž "institucionalizace" výměny zkušeností umožní vnést do této oblasti větší míru koordinace, což bude mít zpětně dopad na zvýšení kvality vzdělávání. 

Na naší škole budou působit metodická centra v oborech biologie a geografie. Cílem těchto metodických setkání je též obnovit či vytvořit vzájemně užitečné a inspirující kontakty mezi vyučujícími biologie a zeměpisu z různých škol, zaměřené na podporu výuky těchto předmětů. Dveře jsou otevřené nejen učitelům, kteří tyto předměty vyučují, ale také učitelům, kteří se věnují těmto oblastem zájmově nebo využívají některé poznatky ve výuce pouze průřezově nebo motivačně.

Touto formou se chceme také snažit o rozvoj komunikace mezi pedagogy, o výměnu zkušeností, o posílení vazby mezi výukou na ZŠ a SŠ.

Kontaktní osoby:

  • Metodické centrum – biologie: Mgr. Lenka Tulková, Mgr. Milan Bárta
  • Metodické centrum – geografie: Mgr. Jana Mlynářová, Mgr. Hana Mrázová

2. Volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ

Střední školy zapojené do projektu budou realizovat volnočasové aktivity pro vlastní žáky, které budou navazovat na školní vzdělávací program a rozšiřovat probírané učivo, současně umožní hlubší pochopení látky, nabytí praktických zkušeností a rozvoj dovedností, zejména s ohledem na menší počet žáků ve škupině.

Hrátky s přírodními vědami

Cílem je podchytit a motivovat žáky (primy) prvního ročníku osmiletého studia k zájmu o biologii, chemii a následně ostatní přírodovědné předměty. Obsahem práce v prvním roce projektu bude zábavnou formou prohlubovat vědomosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a zapojovat je do přírodovědných soutěží (např. Biologická olympiáda – světlo a barvy v přírodě, Zlatý list – les, meteorologie apod.). 

Přirodovědný kroužek

Kroužek je určen žákům s hlubším zájmem pro biologii. Jedním z hlavních cílů je motivovat žáky pro další vzdělávání v přírodovědných oborech. Kroužek by měl účastníkům zajímavou formou rozšířit znalosti a dovednosti v návaznosti na školní vzdělávací program.
Část aktivit bude probíhat ve škole. Obsahem budou např. mikroskopická pozorování, určování přírodnin, seznámení se s biologickými portály. Vzhledem k tomu, že kroužek je určen pro žáky s hlubším zájmem o biologii, napomůže náplň kroužku také k jejich přípravě na biologické soutěže. Část aktivit bude probíhat i v terénu. Zde by se měli žáci seznámit s metodami zkoumání přírody a s jejich pomocí zvládnou např. zhodnotit stav přírody ve svém okolí. 


3. Spolupráce ZŠ a SŠ

Rozvoj a podpora spolupráce středních a základních škol v rámci povinného vzdělávání
 
Těžištěm celého projektu je podpora spolupráce středních a základních škol. Bude se jednat o konkrétní rozvoj spolupráce prostřednictvím sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání. Aktivity zahrnují projektové dny realizované učiteli středních škol a tzv. aktivity vzájemného učení, kdy aktivity připravují žáci středních škol pro žáky základních škol.
 

4. Exkurze
 
Využívání technických a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru 
 
Tyto exkurze  budou doplňovat jednak volnočasové aktivity realizované pro žáky středních škol, jednak rozšiřovat učivo v rámci povinného vzdělávání a zatraktivní tak vzdělávání se v technických a přírodovědných oborech.
Před každou exkurzí a po ní budou probíhat aktivity vztažené k plánované exkurzi – žáci by si sami připravovali informace, v návaznosti na získané znalosti by pak připravovali vlastní práce o získaných znalostech.
 

5. Vybavení laboratoří, odborných učeben a dílen

Vybavení laboratoří, odborných učeben a dílen

V rámci této aktivity budou na partnerských školách realizovány cílené investice do vybavení v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání, které následně budou sloužit pro další aktivity projektu a pro povinné vzdělávání žáků partnerských škol. Vybavení učeben umožní zvýšit kvalitu vzdělávání v souladu s požadavky kurikulární reformy.

Neinvestiční podpora výuky

V rámci této klíčové aktivity budou pořízeny výukové pomůcky, nástroje a přístroje, které umožní zkvalitnit výuku a budou podkladem pro další klíčové aktivity. Pořizované vybavení tak bude sloužit nejen žákům středních škol, ale také žákům škol základních, kteří se do projektu zapojí.