Jednací řád

 

JEDNACÍ ŘÁD

Školské rady Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969

 

Školská rada (dále jen ŠR) při Gymnáziu, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, ustavená v souladu s § 167, odst. 7 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), stanovila na svém zasedání dne 19. ledna 2006 tento jednací řád, kterým upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování a plnění jejích usnesení.

Čl.1

Jednání ŠR svolává a řídí předseda školské rady (dále jen předseda). ŠR zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání si volí s ohledem na působnost ŠR stanovenou školským zákonem v § 168. Pozvánku na zasedání obdrží členové ŠR a pozvané osoby nejméně 14 dní před termínem zasedání. Organizační a technické zabezpečení zasedání ŠR a ukládání dokumentace ŠR zajišťuje ředitel školy.

Čl.2

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen účastnit se zasedání ŠR na vyzvání jejího předsedy. Předseda může pozvat na zasedání i jiné osoby dle uvážení ŠR.

Čl.3

Program jednání ŠR navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školským zákonem, z podnětů a návrhů dalších členů ŠR, ředitele školy a zřizovatele školy. Podklady pro jednání ŠR zajišťuje předseda a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje školský zákon.

Čl.4

Zasedání ŠR jsou neveřejná. ŠR je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů (4). Členové ŠR a další účastníci podepisují prezenční listinu, předseda určí zapisovatele a ověřovatele zápisu. ŠR se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pouze k přijetí jednacího řádu nebo jeho změn je potřeba dle školského zákona schválení nadpoloviční většinou všech členů ŠR.

Čl.5

Při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků rozhodne ŠR do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud ŠR tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel (zástupce OŠMTS KÚ LK). Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud ŠR neprojedná některý uvedený dokument v tomto článku do 1 měsíce od jeho předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel (prostřednictvím OŠMTS KÚ LK).

Čl.6

Z jednání ŠR se pořizuje zápis, kde se vždy uvede : počet přítomných členů, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje : datum a místo jednání, zásadní obsah diskuze, podané návrhy, kdo jednání řídil, jméno zapisovatele a ověřovatele. Pokud o to člen ŠR požádá, je v zápisu uvedeno zvlášť a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení. Po ověření zápisu ověřovatelem podepíše zápis i předseda.. Usnesení ŠR vyhotovuje písemně člen ŠR pověřený předsedou a podepisuje předseda.

Čl.7

Nejméně jednou ročně zpracuje ŠR informační zprávu o své činnosti a předseda ve spolupráci s ředitelem školy s ní seznámí veřejnost a zřizovatele ve výroční zprávě o činnosti školy.

Čl.8

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení ŠR.