Evropský rok mládeže: Meeting of Directors General for Youth

Ve dnech 19. – 20. září 2022 proběhla v rámci českého předsednictví v prostorách pražského hotelu  Diplomat jednání vrchních ředitelů odpovědných za oblast mládeže (DG Youth). Přítomni byli zástupci všech členských států Evropské unie, vybraní zástupci Rady Evropy, Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady EU a také lidé z vedení České rady dětí a mládeže, Domu zahraniční spolupráce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které bylo hlavním organizátorem celé akce. Tématem setkání bylo propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spojitosti s řešením dopadu pandemie Covid-19 na aktuální školství a reakcí na vzdělávací potřeby ukrajinských uprchlíků.

Poprvé v historii se zasedání generálních ředitelů členských států EU zúčastnili také zástupci mládeže, kteří byli aktivně zapojeni do panelových diskuzí, tematických workshopů a tvorby politik. Kromě fyzicky přítomných českých delegátů vyjádřila svůj názor i dvacítka mladých Francouzů a Švédů, a to prostřednictvím online dotazníku, jehož výsledky sloužily jako podkladový materiál pro panelisty. Během jednoho z workshopů na téma Recognition of non-formal learning byli mladí delegáti mimo jiné rozděleni do čtyř až pětičlenných pracovních skupin. Jakožto jedna z nich jsem i já možnosti intenzivnějšího zapojení využila a přímo tak hovořila s experty na oblast mládeže z Německa, Lucemburska a Belgie a Clementinou Barbaro z Rady Evropy. Za zmínku stojí rovněž doprovodný program, který začal již o den dříve a obsahoval např. formální večeři nebo vyhlídkovou jízdu historickou tramvají z roku 1914.

Osobně nejvíce oceňuji podporu mezigeneračního dialogu, který je jednou z klíčových priorit českého předsednictví. Díky úspěšnosti tohoto inovativního prvku bude i nástupnické Švédsko v příštím roce jednat o mladých lidech s mladými lidmi, nikoli bez, jak tomu bylo v minulých letech zvykem.

Šárka A. Kristek, 4.A