Informace pro volbu druhého cizího jazyka

1. Deutsches Sprachdiplom – mezinárodní zkouška

Německý jazyk je rodným jazykem sousedů na severu, západě a jihu naší republiky a slouží jako dorozumívací prostředek i ve většině evropských zemí.

Od školního roku 2009-2010 si studenti osmiletého vzdělávacího cyklu mohou vybrat vedle hlavního jazyka (anglický jazyk) i druhý cizí jazyk (francouzský jazyk, německý jazyk).

Výuku německého jazyka bude zajišťovat vedle českých učitelů i německý lektor, předpokládá se od školního roku 2012-13.

Pro výuku německého jazyka je k dispozici i multimediálně vybavená jazyková učebna,  vybudovaná s významnou pomocí německé strany.

nj_002.jpg

 

 

 

 

p. Ulrich Steffen (Fachberatung für Deutsch) , p. Švermová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky)

nj_004.jpg

 

 

 

 

Podepsání darovací smlouvy k  vybavení multimediální jazykové učebny.

p. Ulrich Steffen (Fachberatung für Deutsch) , p. Švermová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky), p. Stanislav May (ředitel školy), p. Daniela Hronzová (vyučující německého jazyka), p. Willi Krüsemann  (Fachberatung für Deutsch)

Škola je zahrnuta do rozsáhlého vzdělávacího programu organizace SRN „Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Schulwesen“ (Spolkové zastupitelství – Centrála pro školství v Kolíně nad Rýnem) a je jediným gymnáziem v Libereckém kraji, které získalo v roce  2008 statut tzv. Sprachdiplomschule. Zájemci z řad studentů mohou v posledním ročníku studia bezplatně vykonat jazykovou zkoušku, tzv. Sprachdiplom.

Deutsches Sprachdiplom je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka připravená stálou Konferencí ministrů školství spolkových zemí SRN. Je uznávaná na nejvyšší úrovni v evropském referenčním rámci. Získání DSD II – diplomu prokazuje výborné znalosti německého jazyka, literatury a reálií a rozvoj interkulturní kompetence.

Stupeň znalostí podle Rady Evropy : C1

Využití: Úspěšné složení této zkoušky osvobozuje zahraniční uchazeče o studium v Německu od vstupních zkoušek z oboru Němčina jako cizí jazyk na tamějších vysokých školách. Některé vysoké školy v ČR udělují za složení DSD zvláštní body při přijímacích zkouškách nebo osvobozují od některých povinností v rámci vnitřního vzdělávacího programu pro NJ.

Úspěšné složení zkoušky DSD II našim absolventům nejen otevírá cestu přímo ke studiu na VŠ a univerzitách v německy mluvících zemích, ale nabízí i možnost prosadit se na trhu práce ve firmách se zahraniční účastí.

Jako DSD škola máme také výhodu, že jsme finančně podporováni německou stranou .

S touto podporou získává škola finanční prostředky na nákup učebnic, doplňkové četby, rozšiřování multimediální jazykové učebny, nabídky stáží pro učitele i žáky v rámci dalšího vzdělávání.

2. Výměnné pobyty

Několik let úspěšně probíhají výměnné pobyty studentů s partnerskou školou v Ettalu – Benediktiner Gymnasium (Bayern). Tyto výměnné studentské programy umožňují našim studentům nejen uplatnit a v praxi si prověřit vlastní jazykové znalosti, ale také prožít každodenní realitu ve škole i v rodině jinak než jako turista. Studenti se účastní poznávacích zájezdů do německy mluvících zemí (obohacení žáků nejen pokud jde o jazyk, ale i o znalost reálií a možnost navázat pro mladé lidi tak důležité přátelské kontakty).

3. Konverzační soutěže

Školní kolo německé konverzační soutěže probíhá již tradičně v prosinci a vítěz postupuje do okresního, případně krajského a dalších kol. Naši studenti se tradičně umísťují na předních místech v okresním kole a postupují do krajského kola.